Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens:

Naam Bedrijf        Het Wilpster Warenhuis

Adres                      Mr. Nennstiehlweg 87         9367 PC  De Wilp

telefoon                 0594-643786          0657467610

email                      info@wilpster-warenhuis.nl

KvK                         50176072

BTW nummer       NL001553613809

webshop                 www.wilpster-warenhuis.nl

website                   www.wilpsterwarenhuis.nl

Het Wilpster Warenhuis bestaat uit een winkel met daarnaast een webshop.  Veel artikelen uit de winkel worden ook op de webshop aangeboden. Bestellingen kunnen verzonden maar ook in de winkel worden afgehaald.

Bovendien verlenen we service als Postkantoor sleutelservice, stomerij en schoenreparatie.

We verkopen:     Huishoudelijke art.   Speelgoed    Woondecoraties    en   Drogisterij art.

 

Drogisterij Artikelen:

Het Wilpster Warenhuis is bevoegd UAD geneesmiddelen te verkopen. We zijn n.l. gediplomeerd drogist. Klanten kunnen ons daarom ook bellen voor advies welk product ze het beste kunnen gebruiken.  Er wordt altijd een gebruiksaanwijzing en evt waarschuwingen meegezonden. Wordt het middel ondanks de gebruiksaanwijzing toch verkeerd gebruikt dan is Het Wilpster Warenhuis hier niet aansprakelijk voor.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het Wilpster Warenhuis is een onderneming die haar producten ook op afstand aan klanten aanbiedt, via haar webshop.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die een bestelling plaatst via de webshop en/of een overeenkomst op afstand aangaat met Het Wilpster Warenhuis.
 3. Producten: alle producten die Het Wilpster Warenhuis via haar webshop aanbiedt.
 4. Consumentenkoop: De koop van een roerende zaak door een consument bij Het Wilpster Warenhuis
 5. Bedenktijd:de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: het recht van een klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand c.q. het retourneren van een ontvangen bestelling.
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Het Wilpster Warenhuis aan haar klanten ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderstaande Algemene Voorwaarden.
 10. Webshop: de webshop van Het Wilpster Warenhuis. Toegankelijk op www.wilpster-warenhuis.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door Het Wilpster Warenhuis uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Onderstaande voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Het Wilpster Warenhuis voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestelling, bestelling bevestiging of overeenkomst geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien Het Wilpster Warenhuis niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Het Wilpster Warenhuis het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod webshop

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. Het Wilpster Warenhuis is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod in de webshop van Het Wilpster Warenhuis bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling van de producten kan maken. In ieder geval staat vermeld:
  • Naam van het product
  • Indien van toepassing: type
  • Verkoopprijs inclusief belastingen
  • Hoogte van de eventuele verzendkosten
  • (korte) omschrijving van product
 1. Alle afbeeldingen, productspecificaties – en omschrijvingen in de webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Echter, Het Wilpster Warenhuis  kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden Het Wilpster Warenhuis niet.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst c.q. bestelling

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  • De klant een bestelling heeft geplaatst in de webshop middels het volledig en correct invullen van alle verplichte gegevens
  • De klant de bestelling volledig betaald heeft
  • De klant op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de bestelling ontvangen heeft
 1. Een bestelling wordt altijd langs elektronische weg door Het Wilpster Warenhuis bevestigd.
 2. Wanneer van Het Wilpster Warenhuis in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand en zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
 3. In de ontvangstbevestiging die de klant na een bestelling van Het Wilpster Warenhuis ontvangt staat in ieder geval:
  • Een omschrijving van het gekochte product en het aantal
  • De prijs van het product
  • Verzendkosten
  • Totale prijs van de bestelling en Btw
  • Bedrijfsgegevens van Het Wilpster Warenhuis
  • Naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres) en e-mailadres van de klant zoals opgegeven bij de bestelling
  • Het bestelnummer
 1. Het Wilpster Warenhuis heeft het recht zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Het Wilpster Warenhuis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. Het Wilpster Warenhuis heeft het recht om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren.

 

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. Bij een bestelling dient de klant alle verplichte persoonsgegevens aan Het Wilpster Warenhuis te verstrekken. Indien de klant bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft dan is Het Wilpster Warenhuis gerechtigd een bestelling te weigeren totdat de klant zijn woonadres of afleveradres opgeeft.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd.
 3. De klant dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij Het Wilpster Warenhuis het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 4. De klant is verplicht een adreswijziging door te geven aan Het Wilpster Warenhuis. Zolang Het Wilpster Warenhuis geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de klant woonachtig is op het laatst bij Het Wilpster Warenhuis bekende adres. De klant blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.
 5. De klant is verplicht bij schade dit te melden binnen 24 uur na ontvangst bestelling.

 

Artikel 6 Levering bestellingen

 1. De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het bestelde product op voorraad is vindt levering plaats binnen 3 werkdagen na bestelling. Als levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde producten niet op voorraad zijn dan ontvangt de klant hierover bericht per email of telefoon.
 3. Levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Het Wilpster Warenhuis zal bestellingen binnen 3 dagen na besteldatum leveren. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de klant binnen 7 dagen na bestelling per e-mail berichten heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 4. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 5. Aan de leveringsplicht van Het Wilpster Warenhuis, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de producten aan de klant op het opgegeven afleveradres zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. Alle bestellingen worden uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. Het Wilpster Warenhuis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant en onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.
 7. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico over op de klant. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij Het Wilpster Warenhuis.
 8. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is Het Wilpster Warenhuis bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden.
 9. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. Het Wilpster Warenhuis behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 7 Prijzen

 1. Het Wilpster Warenhuis heeft het recht om haar prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Het Wilpster Warenhuis niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Alle prijzen in de webshop zijn in Euro’s en inclusief 21% Btw en exclusief verzendkosten.
 4. Aan bepaalde betaalmethoden zijn extra kosten verbonden. Dit wordt voor de bestelling en in het bestelproces duidelijk aan de klant gecommuniceerd.
 5. Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
  • I-deal
  • PayPal
  • Creditcard
 1. Het Wilpster Warenhuis is altijd gerechtigd de in lid 1 bedoelde betalingswijze te wijzigen.
 2. Het Wilpster Warenhuis is gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor gebruikmaking van een betalingswijze. Deze kosten zijn echter nooit hoger dan de daadwerkelijke gemiddelde kosten die Het Wilpster Warenhuis moet betalen voor deze betalingswijze.
 3. De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens de volledige vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Het Wilpster Warenhuis gaat pas over tot verzending zodra zij het volledige factuurbedrag ontvangen heeft.
 4. De bestelde producten worden 7 dagen beschikbaar gehouden in afwachting van betaling. Indien betaling niet binnen 7 dagen geschied wordt de bestelling, zonder nadere berichtgeving, door Het Wilpster Warenhuis geannuleerd.
 5. Voor betaling via I-deal, PayPal en creditcard geldt dat de betaling vooraf plaatsvindt.
 6. Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim.
 7. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 8. Over de incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 9 Bedenktijd en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren, dit geld niet voor gebruikte artikelen. Deze termijn begint op het moment dat alle bestelde producten zijn geleverd aan de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Het Wilpster Warenhuis. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier.
 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Het Wilpster Warenhuis heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Het Wilpster Warenhuis terugsturen. Indien de producten door de klant zijn gebruikt, of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.
 7. Het Wilpster Warenhuis draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na herroeping, mits het product in goede orde is ontvangen, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de klant.
 8. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
 9. Producten dienen te worden terug gezonden naar: Het Wilpster Warenhuis Mr. Nennstiehlweg 87, 9367PC  De Wilp.
 10. Het herroeping recht zoals omschreven in dit artikel geldt niet voor:
  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

Artikel 10 Garantie en conformiteit

 1. Het Wilpster Warenhuis garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.
 2. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Het Wilpster Warenhuis deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 4. Indien klachten van de klant door Het Wilpster Warenhuis gegrond worden bevonden, mag het product kosteloos retour worden gestuurd.
 5. De garantietermijn van Het Wilpster Warenhuis komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Het Wilpster Warenhuis is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:
  • de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Het Wilpster Warenhuis en/of op de verpakking zijn behandeld
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 11 Klachten

 1. Het Wilpster Warenhuis zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen.
 2. Een klacht over de bestelling dient de klant per e-mail, binnen 5 dagen na ontdekking kenbaar te maken.
 3. Een ingediende klacht wordt binnen 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Indien Het Wilpster Warenhuis een langere termijn voor de klacht benodigd, dan zal zij de klant daarover schriftelijk informeren. We zullen daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van de klant niet op, tenzij Het Wilpster Warenhuis schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 12 Overmacht

 1. Het Wilpster Warenhuis is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht.
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Het Wilpster Warenhuis, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 4. Het Wilpster Warenhuis heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat wij de verbintenis hadden moeten nakomen.
 5. Het Wilpster Warenhuis heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de klant als ons bedrijf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een bestelling overeenkomst gedeeltelijk geleverd is, dan heeft ons bedrijf het recht om het reeds geleverde product separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Het Wilpster Warenhuis is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst, hostingprovider, telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van Het Wilpster Warenhuis is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Wilpster Warenhuis is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat ons bedrijf niet is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Het Wilpster Warenhuis is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van een besteld product, tenzij ons bedrijf aansprakelijk is op grond van enige dwingend rechtelijke bepaling
 4. Het Wilpster Warenhuis is alleen voor directe schade aansprakelijk.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Het Wilpster Warenhuis, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Het Wilpster Warenhuis behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar webshop.
 3. Het is de klant niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de webshop te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 15 Toepasselijkrecht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1.      De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3.      Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.      Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5.      Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1.      Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2.      Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3.      Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4.      Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5.      Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6.      De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7.      De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8.      Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18  Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Het Wilpster Warenhuis is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de webshop van Het Wilpster Warenhuis, te weten wilpster-warenhuis.nl. Op verzoek van de klant verzenden we een kosteloos een schriftelijk exemplaar.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.