Bijna van alle markten thuis

Klachten regeling

Het is sinds 2016 verplicht om te vermelden dat consumenten een klacht kunnen melden bij het Europees ODR-platform. Ook moet je consumenten wijzen op de mogelijkheden tot bemiddeling door WebwinkelKeur. Kopieer en plak daarvoor onderstaande voorbeeldtekst voor keuring op een aparte pagina. Wij raden aan deze pagina “Garantie & klachten” te noemen en deze in de footer van je webwinkel te plaatsen.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@jouwwebwinkel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Informeer op deze pagina ook over de garantie die de consument heeft. De makkelijkste manier om dit te doen is om onze voorbeeld teksten over te nemen.

Ook jouw algemene voorwaarden moeten een verwijzing bevatten naar het Europese ODR-platform! We raden je sterk aan daar onze voorbeeld algemene voorwaarden voor te gebruiken (zie ook de volgende stap). Zo weet je zeker dat deze voldoen. Eigen algemene voorwaarden mogen gebruikt worden, maar neem dan in ieder geval artikel 14 van de voorbeeld algemene voorwaarden over in jouw eigen algemene voorwaardenDe ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan evt. worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
  3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
  4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden
  5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
  6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend
  7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
  8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.